KOMSA Poland | Letnia promocja z marką ASUS!
21167
post-template-default,single,single-post,postid-21167,single-format-standard,wp-custom-logo,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-21197

Letnia promocja z marką ASUS!

05 sie Letnia promocja z marką ASUS!

Przygotowaliśmy dla Naszych klientów ofertę specjalną „Wakacje z ASUS trwają”!

Przy zakupie notebooków ASUS z naszej oferty każdy klient otrzymuje hamak za 1 PLN netto oraz zyskuje szansę na wygranie nagrody głównej – deski do pływania SUB.

Promocja obowiązuje od 01.08 do 30.09.21r. włącznie lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły oferty dostępne w regulaminie poniżej.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Wakacje z ASUS trwają”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Sprzedaży premiowej „Wakacje z ASUS trwają” zwanej dalej „Sprzedażą premiową” jest KOMSA Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław (zwana dalej KOMSA Polska).

1.2.    Sprzedaż premiowa organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3.   Celem Sprzedaży premiowej jest wzrost poziomu zakupów produktów ASUS, określonych w pkt 3.1.,  w KOMSA Polska.

1.4.  Sprzedaż premiowa przeznaczona jest dla wszystkich resellerów KOMSA Polska, prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej „Uczestnikami”).

1.5. Sprzedaż premiowa nie łączy się z innymi konkursami i promocjami KOMSA Polska.

1.7. W trakcie trwania Sprzedaży premiowej regulamin zostanie udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu poprzez pocztę elektroniczną.

§ 2 WARUNKI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

2.1    Sprzedaż premiowa trwa od 1 sierpnia 2021 do 30 września 2021 roku włącznie.

2.2.   W Sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

2.3.   W Sprzedaży premiowej mogą brać udział tylko Ci Uczestnicy, którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz KOMSA Polska.

2.4. Warunkiem uczestnictwa w Sprzedaży premiowej jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.

2.5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktówASUS w swojej ofercie w okresie trwania Sprzedaży premiowej.

§ 3 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Przedmiotem Sprzedaży premiowej jest zakup produktów ASUS (Kod NB-AS-XXX) z portfolio KOMSA Polska.

3.2. Jeśli Uczestnik w okresie trwania Sprzedaży premiowej zakupi produkt ASUS wskazany w pkt 3.1., otrzyma hamak  2-osobowy w cenie 1 PLN (zwany dalej „Nagrodą).

3.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje tylko jedna Nagroda.

3.4. Uczestnik, który osiągnie największą wartość zakupów produktów ASUS wskazanych w pkt 3.1. z portfolio KOMSA Polska w okresie trwania Sprzedaży premiowej, otrzyma SUP – deskę do pływania.

3.5. Kwoty z faktur netto sumują się w ciągu trwania Sprzedaży premiowej.

3.6.  Wyniki Sprzedaży premiowej obliczane są jedynie na podstawie wartości faktur sprzedaży pomniejszonych o wartość faktur korygujących.

3.7. Każdy opiekun handlowy jest zobowiązany do informowania klientów o kwocie zakupów a każdy klient indywidualnie decyduję, czy odbiera Nagrodę po zakończeniu Sprzedaży premiowej.

3.8.  Ilość Nagród jest ograniczona.

3.9. Podsumowanie Sprzedaży premiowej i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 21 dnia roboczego po zakończeniu Sprzedaży premiowej.

3.10. Uczestnik uprawniony do otrzymania Nagrody nie może żądać wymiany przyznanej Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na jakąkolwiek inną nagrodę.

3.11. Nagroda zostanie wydana przy założeniu, iż Uczestnik nie posiada żadnych faktur przeterminowanych i zaległości w płatnościach.

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Sprzedaży premiowej będzie Organizator. Dane osobowe uczestników Sprzedaży premiowej będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Sprzedaży premiowej.

4.2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie podanie danych osobowych może spowodować brak możliwości udziału w Sprzedaży premiowej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

§ 5 WYKLUCZENIE Z KONKURSU

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Sprzedaży premiowej wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez uczestnika zasad regulaminu Sprzedaży premiowej Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć Uczestnika ze Sprzedaży premiowej. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za wykluczenie takiego Uczestnika ze Sprzedaży premiowej.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestnictwo w Sprzedaży premiowej jest dobrowolne.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące Sprzedaży premiowej należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych, począwszy od dnia zaistnienia przyczyny będącej przedmiotem reklamacji na adres: marketing@komsa.pl Ewentualne reklamacje rozpatrzone zostaną przez Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Decyzja o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji jest ostateczna.
  • Wszelkie dodatkowe informacje o Sprzedaży premiowej Uczestnik może uzyskać wysyłając e-mail z zapytaniem na adres: marketing@komsa.pl
  • Organizator, zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Sprzedaży premiowej bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Sprzedaży premiowej.
  • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Sprzedaży premiowej bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyn, za uprzednim powiadomieniem Uczestników o tym fakcie drogą elektroniczną, z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
  • W wypadku udokumentowanego stwierdzenia fałszowania wyników sprzedaży przez jakąkolwiek ze stron Sprzedaży premiowej Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Nagrody.
  • Niniejsza Sprzedaż premiowa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009  o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).