KOMSA Poland | Konkurs Lato z Asusem – kupuj i wygrywaj rowery!
21585
post-template-default,single,single-post,postid-21585,single-format-standard,wp-custom-logo,ajax_leftright,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-21197

Konkurs Lato z Asusem – kupuj i wygrywaj rowery!

17 sie Konkurs Lato z Asusem – kupuj i wygrywaj rowery!

Lato trwa w najlepsze. W związku z tym przygotowaliśmy dla Naszych klientów konkurs ,,Lato z Asusem – kupuj i wygrywaj rowery!” by móc aktywnie wykorzystać letni czas i piękną wakacyjną pogodę.

Nagrodą w konkursie są rowery typu cruiser Marine Stinson 1. Nagroda obejmuje pierwsze serwisowanie roweru oraz transport do miejsca wskazanego przez zwycięzcę. Co zrobić aby wygrać? Nagrodę otrzymuje zwycięzca za największe ilościowo zakupy promowanych produktów, przy czym minimalna wartość zakupów musi przekroczyć wartość 4.000 PLN netto. 

Promocja obowiązuje w dniach od 17.08.2023 r. do 15.09.2023 r. Szczegóły oferty dostępne w regulaminie poniżej.

 

§1 Definicje

      Określenia użyte w niniejszym regulaminie („Regulamin”) mają następujące znaczenie:

 1. Organizator – KOMSA Polska z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003572, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, posiadająca REGON: 930811320, NIP: 8971093468,
 2. Konkurs – konkurs pod nazwą Lato z Asusem – Kupuj i wygrywaj rowery! przeprowadzany przez Organizatora, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 3. Partner Handlowy – klient (reseller) KOMSA Polska, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o której mowa w  331§ 1 Kodeksu cywilnego, prowadzący działalność gospodarczą.
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna – pracownik lub współpracownik (osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) Partnera Handlowego KOMSA Polska, mający bezpośredni wpływ na decyzje zakupowe premiowanych produktów lub Partner Handlowy KOMSA Polska będący osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz zasady nagradzania Uczestników.
 2. Celem Konkursu jest wzrost poziomu zakupów produktów ASUS wskazanych w §4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs odbywa się w dniach od 17.08.2023 r. do 15.09.2023 r.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227)..
 6. W trakcie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz zostanie udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu poprzez pocztę elektroniczną oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej www.komsa.pl.

 

§3 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie potwierdzenia złożenia zamówienia oraz wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy: reseller.account@komsa.pl, jak również zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. W Konkursie mogą brać udział tylko Uczestnicy od Partnerów Handlowych, którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz Organizatora.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do poinformowania Partnera Handlowego o udziale w Konkursie, a w przypadku, gdy Partner wyrazi sprzeciw, Uczestnik zobowiązuje się do rezygnacji udziału w Konkursie.

 

§4 Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest osiągnięcie największej ilości zakupów w ramach następujących grup produktów marki ASUS z oferty Organizatora:
  • Grupa 1 – Expertbook serii B5 i/lub B7,
  • Grupa 2 – Expertbook serii B1,
  • Grupa 3 – Expertbook serii B2,
  • Grupa 4 – ExpertCenter wszystkie serie,
  • Grupa 5 – All-in-One wszystkie serie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność produktów ASUS w swojej ofercie w okresie trwania Konkursu.
 3. Nagrodzone zakupy nie podlegają zwrotowi.

§5 Nagroda i zasady jej przyznawania.

 1. Nagrodą w konkursie są rowery typu cruiser Marine Stinson 1. Nagroda obejmuje pierwsze serwisowanie roweru oraz transport do miejsca wskazanego przez zwycięzcę. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 2705 zł.
 2. Nagrodę otrzymuje zwycięzca za największe ilościowo zakupy promowanych produktów w ramach każdej z grup wskazanych w §4 ust. 1 Regulaminu w okresie trwania konkursu, z zastrzeżeniem, że minimalna wartość zakupów musi przekroczyć wartość 4.000 PLN netto.
 3. Do oceny spełnienia warunku minimalnej wartości zakupów, brana jest pod uwagę suma wartości zakupów w ciągu całego Konkursu.
 4. Ilości zakupionych produktów sumują się w ciągu trwania całego Konkursu.
 5. Z Konkursu wyłączone są zakupy dokonane w cenach specjalnych oraz zakupy dokonane przez pracowników/współpracowników ogólnopolskich sieci handlowych (retail).
 6. Nagrodzonych zostanie łącznie 5 Uczestników. W ramach każdej z grup do wygrania jest jedna nagroda. 5 klientów  z największym obrotem na wybranych grupach promocyjnych w cenach dystrybucyjnych, otrzymają rower.
 7. Nagrodę w Konkursie może otrzymać tylko jeden pracownik/współpracownik Partnera Handlowego będący Uczestnikiem w Konkursie. Uczestnik ten nie może otrzymać w Konkursie więcej niż jednej nagrody.
 8. Podsumowanie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 10 dnia roboczego po zakończeniu okresu Konkursu.
 9. W przypadku gdy dany Partner Handlowy dokona największych ilościowo zakupów w ramach więcej niż jednej grupy promowanych produktów, nagroda w ramach następnej według kolejności grupy przyznawana jest kolejnemu Uczestnikowi z listy laureatów od tego Partnera Handlowego, który nie uzyskał najwyższego wyniku w ramach innej grupy promowanych produktów.
 10. W przypadku gdy zwycięzca z jakiegokolwiek powodu nie może, nie chce lub ze względów wskazanych w Regulaminie nie jest uprawniony do odbioru nagrody (m. in. wykluczenie z Konkursu), postanowienie z ust. 9 powyżej stosuje się odpowiednio.
 11. Do każdej nagrody rzeczowej Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości ok. 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Przed wydaniem nagrody Organizator nie wypłaci zwycięzcy, lecz potrąci część nagrody w postaci nagrody pieniężnej na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, na co zwycięzca wyraża zgodę. Zwycięzca zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi wszelkich danych w takim zakresie, w jakim ich przekazanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków płatnika.
 12. Uczestnik uprawniony do otrzymania nagrody nie może żądać wymiany przyznanej nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny, ani na jakąkolwiek inną nagrodę.
 13. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi przy założeniu, iż Partner Handlowy nie posiada żadnych faktur przeterminowanych i zaległości w płatnościach.

§6 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację związaną z Konkursem w formie mailowej pod adresem radoslaw.wroblewski@komsa.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (mailowy), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest KOMSA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-533 Wrocław.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnika, może on kontaktować się z inspektorem ochrony danych, przez wysłanie listu bezpośrednio do Administratora danych osobowych na adres: KOMSA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-533 Wrocław z dopiskiem „RODO”.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a) RODO w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przekazania nagrody. Danymi tymi będą: imię, nazwisko, nazwa Partnera Handlowego, dane adresowe i kontaktowe (e-mail, numer telefonu) niezbędne do wysyłki nagrody.
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Organizator informuje, że w celu przekazania Nagrody zwycięzcy Konkursu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem podczas organizacji Konkursu i realizacji nagrody, w szczególności podmiotom realizującym wysyłkę nagród. Dane osobowe każdorazowo będą udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu i realizacji przedmiotu nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i podatkowych związanych z Konkursem i wydaniem nagrody.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie Uczestnik może uzyskać wysyłając e-mail z zapytaniem na adres: radoslaw.wroblewski@komsa.pl lub aleksandra.durowicz@komsa.pl.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami niezawinionymi przez Organizatora.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć Uczestnika z Konkursu, o czym informuje Uczestnika i Partnera Handlowego. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za wykluczenie takiego Uczestnika z Konkursu.
 5. W wypadku udokumentowanego stwierdzenia fałszowania wyników sprzedaży przez jakąkolwiek ze stron Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyn, za uprzednim powiadomieniem Uczestników o tym fakcie drogą elektroniczną, z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.komsa.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OŚWIADCZENIE-O-WOLI-WZIĘCIA-UDZIAŁU-W-KONKURSIE-Lato-z-Asusem